ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


AKTUELNOSTI

Obavjestenje o sastanku sa direktorom Uprave prihoda
16/04/2021
Poštovane kolege,

Obavještavamo vas da su dana 09.04.2021. godine predstavnici Advokatske komore u sastavu: predsjednik Komore Zdravko Begović i advokati Dragan Šoć i Ivana Jončić, održali sastanak u Upravi prihoda Crne Gore sa novoimenovanim direktorom Uprave Aleksandrom Damjanovićem.

Srdačan pozdrav,
Zdavko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE:
31/03/2021
Poštovane kolege,

Advokatska komora CG uputila je Ministarstvu zdravlja CG Inicijativu za prepoznavanje advokata kao prioritetne grupe za vakcinaciju protiv novog koronavirusa (SARS-CoV-2), očekujući da ćemo dobiti pozitivan odgovor i što prije početi sa imunizacijom po proceduri predviđenoj i za ostale rizične grupe, a gdje nesumnjivo pripada i naša profesija.

Srdačan pozdrav,
Zdavko N. Begović, predsjednik

(Inicijativu možete preuzeti OVDJE)


------------------------------------------------------
Obavještenje
18/03/2021
Poštovane kolege,

Obavještavam vas da sam dana 18.03.2021. godine, u 14.40h, od strane načelnika Istražnog zatvora dobio obavještenje da advokati neće moći posjetiti pritvorena lica petkom, a koji dan im je na dozvoli Višeg suda u Podgorici označen kao dan posjete pritvorenim licima. Razlog za ovakvu odluku  načelnik je obrazložio činjenicom da je Ministarstvo zdravlja CG mjerama koje važe od 1 8- 23. marta 2021. godine omogućilo porodicama pritvorenih lica posjete u Istražnom zatvoru, pa zbog nedostatka kapacieteta nije moguće obezbijediti adekvatne uslove za posjetu porodica pritvorenih lica i advokata, istovremeno. Iz ovih razloga, direktor UIKS-a je donio odluku da advokati za vrijeme dok su važeće ove mjere, ne mogu petkom posjećivati pritvorena lica. Smatrao sam da je ovakva odluka na štetu advokata i oštro reagovao, ali mi je rečeno da je ta odluka adekvatna trenutnoj situaciji i mjerama koje su na snazi.

Budući dam sam informaciju iz UIKS-a dobio pred kraj radnog vremena, putem telefona sam kontaktirao predsjednika Višeg suda u Podgorici, upoznajući ga sa odlukom direktora UIKS-a, ističući da su grubo povrijeđena prava advokata i njihovih klijenata, kojim je uskraćeno pravo na odbranu, te da će najvjerovatnije, zbog novonanstale situacije biti odložen veliki broj glavnih pretresa. Predsjednik Višeg suda je istakao da će razgovarati sa upravom UIKS-a, te da će učiniti sve što je u njegovoj moći da se situacija riješi na obostrano zadovoljstvo.

Odmah ćemo reagovati i obratiti se ministru pravde CG i zahtijevati da se u roku odmah advokatima obezbijedi pravo na posjetu petkom, te da u protivnom može doći bukvalno do paralisanja rada Višeg suda u Podgorici, obzirom da okrivljeni neće imati mogućnost da im na adekvatan način bude pružena pravna pomoć, te da budu pripremljeni za glavni pretres.

Nove informacije će vam biti blagovremeno dostavljene.

Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
Javna rasprava o Nacrtu Kodeksa profesionalne etike advokata
08/03/2021

U cilju upoznavanja svih članova Advokatske komore sa Nacrtom Kodeksa profesionalne etike advokata na organizovan, strukturiran i efikasan način,

OBJAVLJUJE SE

Javna rasprava o Nacrtu Kodeksa profesionalne etike advokata

Nacrt Kodeksa profesionalne etike advokata je pripremljen uz podršku Savjeta Evrope, u okviru projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore“ koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.

Od Javne rasprave se očekuje da podstakne, kako advokate i adokatske pripravnike i saradnike, tako i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge - sugestije, primjedbe, mišljenja i komentare na Nacrt Kodeksa profesionalne etike advokata.

Javna rasprava trajaće 30 dana.

Kako bi se obezbijedili što optimalniji uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija, primjedbi i slično, Nacrt Kodeksa profesionalne etike advokata će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja Javne rasprave na web stranici Advokatske komore Crne Gore www.advokatskakomora.me.

Predloge možete slati elektronskim putem na e-mail adresu: advkomora@t-com.me .

Nakon zaključenja javne rasprave, Radna grupa će sačiniti konačan tekst Predloga Kodeksa profesionalne etike advokata, sa obrazloženjem u odnosu na sve predloge, i iste dostaviti svim članovima Advokatske komore.

Podgorica, 8. mart 2021. godine

PREDSJEDNIK ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE
adv. Zdravko N. Begović, s.r.
(preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE:
12/02/2021
Urgencija za razmatranje Inicijative za izmjene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. (preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE:
20/01/2021
Koristimo priliku da vas obavijestimo da na osnovu Odluke predsjednice Osnovnog suda u Podgorici Su I br. 82/2020-1 od 15.01.2021. godine, prestaju mjere zabrane strankama pristupu i predaji pismena na šalterima pisarnica, pa će stranke i zaposleni od donošenja Odluke nastaviti sa radom u skladu sa Sudskim poslovnikom, uz poštovanje mjera Ministarstva zdravlja: obavezno nošenje maski i odstojanja najmanje dva metra između lica koja se nalaze u prostoriji.
Imajući u vidu uspostavljanje redovnog prijema pismena na šalterima pisarnica, obavještavaju se stranke u postupcima da uprava više nije u obavezi da poštu dostavljenu putem mail-a zavodi i dostavlja pisarnicama.
------------------------------------------------------
Obavještavamo vas da je, uslijed spajanja Societe Generale  i CKB banke, došlo do promjene žiro računa Advokatske komore, tako da ubuduće svoje obaveze možete izvršavati na novi žiro-račun Komore.
Žiro-račun: 510 - 200259 - 81 Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica i u zagradi (CKB), Moskovska bb.

17/12/2020
------------------------------------------------------
ODLUKA O ODLAGANJU SAZIVANJA SKUPŠTINE AKCG I IZBORNE SJEDNICE SKUPŠTINE
10/12/2020
(preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
Poštovane kolege,
16/11/2020
Poštovane kolege,
OVDJE možete preuzeti obrazac potvrde, ukoliko budete imali potrebu kretanja u terminu zabrane.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik
------------------------------------------------------
ODLUKA UPRAVNOG ODBORA O ODLAGANJU ZBOROVA ADVOKATA
05/11/2020
(preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE O GODIŠNJEM ODMORU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE
29/07/2020
Obavje
štavamo članove Advokatske komore Crne Gore da će administracija AKCG koristiti godišnji odmor od 3. avgusta do 1.septembra 2020. godine.
U slučaju potrebe, možete kontaktirati predsjednika Zdravka N. Begovića na tel.069/040-609.

------------------------------------------------------
Obavještenje
16/07/2020
Režim rada sudova u uslovima trajanja epidemije Koronavirusa
(preuzmite OVDJE).
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
Obavještenje
29/06/2020
Uvežene kolege,

Upravni odbor AKCG na sjednici održanoj dana 18.06.2020. godine razmatrao je inforrmaciju sa konačnim tekstom Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koje je sačinila Komisija formirana  na posljednjoj Skupštini AKCG, pa smo s tim u vezi podnijeli Inicijativu da se izmijene odredbe navedenih zakona, koju smo dostavili:

1. Vladi Crne Gore, predsjedniku Vlade gospodinu Dušku Markoviću
2. Vladi Crne Gore ministru pravde, gospodinu Zoranu Pažinu i
3. Vladi Crne Gore, ministru finansija, gospodinu Darku Radunoviću.

Očekujemo da se u skorije vrijeme organizuje sastanak sa Predsjednikom Vlade i njegovim saradnicima, na kojem bismo iznijeli konačni Predlog izmjena i dopuna Zakona koji su predmet ove Inicijative, te u konačnom došli do odgovarajućeg zajedničkog rješenja.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA ADVOKATE
26/06/2020
Uvažene kolege
obavještavam vas da smo, uslijed novonastale epidemiološke situacije, a nakon razgovora Predsjednika sa članovima NKT-a i shodno njihovim uputstvima, odlučili da odložimo održavanje specijalističke obuke za advokate, koja je trebalo da se održi sutra, 27.juna 2020. godine, u Podgorici, u hotelu “Podgorica”.

Nadamo se da ćemo u narednom periodu biti u prilici da organizujemo navedenu obuku, o čemu ćete biti obaviješteni.
Zdravko N. Begović, predsjednik
------------------------------------------------------
Obavještenje
22/06/2020
Advokatska komora Crne Gore prihvatila je poziv Pravnog fakulteta UCG za saradnju i pristup projektu ENEMLOS - OVDJE

Mole se sve kolege koje imaju interesovanje da učestvuju u realizaciji ENEMLOSa da najkasnije do 15. jula 2020.g. elektronskim putem dostave Sekretarki projekta, Ivani Aničić (
advkomora@t-com.me ), popunjen UPITNIK o izrazu interesovanja za učešće (preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
Obavještenje
10/06/2020
Poštovane kolege,

obavještavamo vas da su posjete advokata pritvorenim licima u UIKS-u ponedjeljkom, srijedom i petkom.

Posjete članova porodice pritvorenicima se realizuju na slijedeći način  -  za lica pritvorena po rješenju Osnovnog suda utorkom, a za lica pritvorena po rješenju Višeg suda četvtrkom ili petkom, u zavisnosti od toga kojeg dana je ostvarena prva posjeta.

Što se tiče posjeta osuđenim licima, ista se mogu posjetiti od strane advokata ponedjeljkom i petkom, dok članovi porodice osuđenog to mogu učiniti subotom ili nedjeljom, dva puta u toku mjeseca.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
Obavještenje
13/05/2020
Poštovane kolege,

imajući u vidu činjenicu da je određeni broj advokata imao problem prilikom popunjavanja  online obrasca za subvencije, obavještavamo vas da smo u neposrednoj komunikaciji sa Poreskom upravom dobili informaciju da postoji problem kada je u pitanju šifra djelatnosti.
Potrebno je da, ukoliko naiđete na problem u prijavljivanju za subvencije, kontaktirate Poresku upravu na tel. 067 618 603 ; 020 658 084; 020 448 223 ili na email: eprijava@tax.gov.me,     kako bi direktno izvršili promjenu prethodne šifre djelatnosti 74111, te unijeli novu 6910.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
Obavještenje - SUBVENCIJE
08/05/2020
Preuzmite - OVDJE

------------------------------------------------------
Obavještenje
06/05/2020
Obavještenje o pravu na subvencije - OVDJE

Korisničko uputstvo za podnosioce zahtjeva za subvencij - OVDJE
------------------------------------------------------
Obavještenje
30/04/2020
Poštovane kolege,

Nakon konsultacija sa predsjednicom Osnovnog suda u Podgorici, dobio sam informaciju da se od ponedjeljka, 4.maja 2020.godine, počinje sa sudjenjima u tom Sudu. Molim vas da pristupite na već ranije zakazana ročišta, kako ne biste trpjeli pravne posljedice zbog eventualnog nedolaska na ročišta.
P. S. Molim vas da prilikom ulaska u Sud obavezno nosite zaštitne maske i rukavice.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
Saopštenje
23/04/2020
Poštovane kolege,

Dostavljamo vam Plan sudova za ublažavanje mjera u cilju sprečavanja širenja Koronavirusa i zaštite zdravlja zaposlenih i gradjana.

Pročitajte saopštenje
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
Odluka i plan dežurstva za notarske kancelarije u Crnoj Gori za period od 01.04.2020. zaključno sa 16.04.2020. godine
05/04/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam Plan dežurstva za notarske kancelarije u Crnoj Gori za period od 01.04 - 16.04.2020. godine.
Preuzmite odluku
Preuzmite plan dežurstva

Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
Memorandum o saradnji sa Crvenim krstom CG

03/04/2020
Preuzmite saopštenje
Preuzmite memorandum

------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

31/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam formular potvrde koju trebate imati u slučaju potrebe obavljanja advokatske djelatnosti u terminima navedenim u potvrdi.
Preuzmite formular
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

30/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam Odluku Osnovnog suda u Podgorici o režimu rada ovog suda, koja važi do daljnjeg,
Pročitajte Odluku
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

30/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam Odluku Vrhovnog suda Crne Gore, od 30.03.2020. Godine, o produžetku mjera o posebnom režimu rada u svim sudovima.
Pročitajte Odluku
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

30/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam Saopštenje za javnost predsjednika Privrednog suda Crne Gore o odlaganju ročišta koja su zakazana u periodu od 30.03.2020  - 13.04.2020. godine.
Pročitajte Saopštenje
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

27/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam odgovor direktora Poreske uprave Crne Gore, gospodina Miomira M. Mugoše, na Inicijativu Advokatske komore Crne Gore.
Pročitajte odgovor
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

27/03/2020
Poštovane kolege,
U prilogu dostavljamo Urgenciju vezanu za inicijativu koju smo 18.03.2020. godine dostavili direktoru Poreske uprave, a koja se odnosi na poreske olakšice za advokate usljed novonastale situacije, izazvane korona virusom.
Istovremeno vas obavještavamao da smo Inicijativu i Urgenciju dostavili predsjedniku Vlade Crne Gore, ministru pravde CG, kao i ministru finansija CG.
Preuzmite urgenciju OVDJE
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

27/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam formular potvrde koji treba popuniti i pečatirati, u slučaju da advokat radi obavljanja advokatske djelatnosti napušta opštinu u kojoj ima sjedište advokatske djelatnosti.
Molim vas da potvrdu nosite sa sobom, kada idete u drugu opštinu, budući da su kontrole učestale i da se licima bez potvrde onemogućava napuštanje opština u kojoj obavljaju djelatnost.
Preuzmite potvrdu OVDJE
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

26/03/2020
Poštovane kolege,
Obavještavam vas da se posteljina i druge lične stvari, kao i hrana (uobičajene stvari za posjetu) pritvorenim licima, mogu dostavljati putem pošte, za sva ona lica čije porodice imaju prebivalište van Opštine Podgorica. Naravno, dostava se vrši danima kada je određena posjeta UIKS-u,odnosno za lica pritvorena po rješenju Osnovnog suda utorkom, a za lica pritvorena po rješenju Višeg suda četvrtkom ili petkom, u zavisnosti od toga kojim danom je počela prva posjeta.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik AKCG
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

20/03/2020
PLAN DEŽURSTVA ZA NOTARSKE KANCELARIJE U CRNOJ GORI
Skupština Notarske komore Crne Gore je 20.03.2020.godine donijela
odluku o dežurstvu notarskih kancelarija. Odluka će se primjenjivati do 01.04.20202. godine.
Tabelarni prikaz plana dežurstva
------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

20/03/2020
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE DONIRA 5.000 € ZA BORBU PROTIV ŠIRENJA KORONAVIRUSA
Podržavajući napore koji  zdravstveni sistem  Crne Gore ulaže u  cilju suzbijanja i sprečavanje prenošenja zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom i djelujući u duhu društvene odgovornosti i solidarnosti,  Advokatska komora Crne Gore je u korist Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti opredijelila donaciju u iznosu od 5000€.
Pročitajte više
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

20/03/2020
Poštovani,
Dostavljamo vam obavještenja Vrhovnog suda Crne Gore:
www.sudovi.me
www.sudovi.me

------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

18/03/2020
Poštovane kolege,
Obavještavamo vas da ste  prilikom ulaska u Ustanovu za izvršenje krivičnih sankcija obavezni sa sobom ponijeti zaštitnu masku i rukavice, budući da je bez te opreme zabranjen ulaz u službene prostorije, po nalogu direktora te ustanove..
Pročitajte više
Srdačan pozdrav, Zdravko N.Begović, predsjednik
------------------------------------------------------


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS