ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


ORGANI ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE
SKUPŠTINA

Skupština je najviši organ Advokatske komore, koji vrši prava i obaveze predviđene Zakonom i Statutom.

Skupštinu čine svi advokati koji su članovi Advokatske komore.

Skupština Advokatske komore je nadležna da:

1.raspravlja i odlučuje o pitanjima od opšteg interesa za obavljanje advokatske djelatnosti i za regulisanje prava i obaveza advokata i advokatskih pripravnika;
2.raspravlja, donosi zaključke i daje preporuke o pitanjima od značaja za unapređenje pravosudnog sistema i advokature;
3.donosi Statut Advokatske komore i druga opšta akta;
4.bira predsjednika i potpredsjednika Advokatske komore;
5.bira članove Upravnog odbora Advokatske komore;
6.bira članove i zamjenike članova Komisije za kontrolu finansijskog poslovanja Advokatske komore;
7.obrazuje stalne komisije i povremene komisije i imenuje njihove predsjednike i članove;
8.odobrava završni racun i donosi plan prihoda i rashoda Advokatske komore;
9.osniva fondove Advokatske komore i donosi Pravilnike o njihovom radu;
10.odlučuje o izdavanju stručnog časopisa Advokatske komore;
11.donosi poslovnik o svom radu;
12.obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.


UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Advokatske komore koji vrši prava i dužnosti utvrđene Statutom.

Upravni odbor Advokatske komore:

1.sprovodi odluke i zaključke Skupštine;
2.ostvaruje saradnju sa drugim komorama i medunarodnim organizacijama advokata;
3.priprema prijedloge Statuta i drugih opštih akata;
4.razmatra opšte uslove rada advokata i advokatskih pripavnika, predlaže i preduzima potrebne mjere za pravilno obavljanje advokatske profesije;
5.podnosi Skupštini prijedloge i izvještaje o svom radu;
6.sprovodi odluke disciplinskih sudova;
7.donosi rješenja o upisu advokata, advokatskih pripravnika, advokata stranih državljana i ortačkih advokatskih društava u Imenik advokata, Imenik advokatskih pripravnika i Imenik ortačkih advokatskih društava;
8.ocjenjuje da li je ugovor o osnivanju ortačkog advokatskog društva u saglasnosti sa zakonom i daje prethodnu saglasnost na takav ugovor;
9.donosi rješenja o brisanju advokata, advokatskih pripravnika i ortačkih advokatskih društava iz Imenika advokata, Imenika advokatskih pripravnika i Imenika ortačkih advokatskih društava;
10.pokreće postupak za brisanje ortačkog advokatskog društva iz Imenika ortačkih advokatskih društava o čemu donosi rješenje, koje po pravnosnažnosti dostavlja nadležnim organima;
11.donosi posebno rješenje o odlaganju odlučivanja o zahtjevu za upis u Imenik advokata i imenik advokatskih pripravnika;
12.pokreće postupak za poništenje upisa u Imenik advokata i o tome obavještava advokata protiv koga je pokrenut postupak;
13.donosi rješenje o poništenju upisa u Imenik advokata, Imenik advokatskih pripravnika i Imenik ortačkih advokatskih društava;
14.donosi odluke o privremenoj zabrani prava na obavljenje advokatske djelatnosti (suspenziji) kada je protiv advokata određen pritvor, kada je pokrenut postupak za prestanak prava na obavljanje advokatske djelatnosti zbog nedostojnosti ili iz drugih razloga predviđenih članom 64. Zakona o advokaturi, kada je pokrenut krivični postupak za djelo koje bi ga činilo nedostojnim za obavljanje advokatske djelatnosti i kada advokat duže od šest mjeseci ne ispunjava materijalne obaveze prema Advokatskoj komori;
15.određuje privremenu zamjenu advokatu kome je privremeno zabranjeno bavljenje advokaturom;
16.utvrđuje početak i trajanje privremenog odsustva advokata;
17.pokreće postupak i imenuje Komisiju za utvrđivanje razloga za prestanak prava na obavljanje advokatske djelatnosti;
18.pokreće postupak za utvrđenje da se advokat ne bavi advokaturom neprekidno duže od šest mjeseci;
19.određuje preuzimatelja advokatske kancelarije u slučaju prestanka bavljenja advokaturom po Zakonu o advokaturi i u slučaju smrti advokata;
20.određuje preuzimatelja ortačkog advokatskog društva u slučaju prestanka rada ortačkog advokatskog društva;
21.određuje privremenu zamjenu advokatu koji je privremeno spriječen da se bavi advokaturom zbog bolesti, odsustva ili iz drugih razloga koji ne predstavljaju prestanak bavljenja advokaturom;
22.donosi Tarifu o nagradama i naknadama troškova za rad advokata;
23.određuje uslove za ugovaranje pružanja besplatne pravne pomoci građanima na teritoriji određenog osnovnog suda;
24.odlučuje o prijemu na rad administrativnog radnika Komore i o njegovim pravima iz radnog odnosa;
25.utvrđuje završni račun, plan prihoda i rashoda, prijedlog rebalansa sredstava i ove svoje odluke dostavlja Skupštini na odobrenje;
26.utvrđuje visinu upisnine, članarine i drugih doprinosa;
27.vodi finansijsko poslovanje Advokatske komore;
28.upravlja svim fondovima i imovinom Advokatske komore;
29.imenuje stalne i povremene komisije (kao Komisiju za statutarna i druga normativna akta, Komisiju za propise i pravnu praksu, Komisiju za biblioteku, Komisiju za primjenu Tarife,) i njihove predsjednike ili rukovodioce;
30.bira i razrešava Uređivacki odbor i glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa Advokatske komore i rukovodi drugom publicističkom djelatnošcu;
31.utvrđuje pretplatnu i prodajnu cijenu stručnog časopisa Advokatske komore;
32.utvrđuje kriterijume i kandidatske liste za izbor svih organa Advokatske komore;
33.obavlja sve druge poslove koji nijesu u nadležnosti drugih organa Advokatske komore;
34.bira i razrješava Disciplinskog tužioca i zamjenika Disciplinskog tužioca;
35.bira i razrješava predsjednika i sudije Disciplinskog suda;
36.bira i razrješava predsjednika i sudije Višeg Disciplinskog suda.

Upravni odbor ima devet članova i čine ga predsjednik Advokatske komore, potpredsjednik Advokatske komore i sedam članova izabranih sa liste kandidata za Upravni odbor.

Radom Upravnog odbora rukovodi predsjednik Advokatske komore.

Predsjednik Advokatske komore i potpredsjednik Advokatske komore biraju se na način predviđen Statutom i oni su po funkciji članovi Upravnog odbora.

Upravni odbor radi u sjednicama.


PREDSJEDNIK ADVOKATSKE KOMORE

Predsjednik Advokatske komore:

1.predstavlja i zastupa Advokatsku komoru;
2.saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora, predlaže dnevni red za te sjednice i predsjedava im;
3.potpisuje odluke i druga akta koja donosi Skupština i Upravni odbor;
4.donosi rješenja kada se odluke donose u upravnom postupku;
5.donosi rješenja o brisanju iz Imenika advokata ili Imenika advokatskih pripravnika na njihov lični zahtjev, ili kada se brisanje vrši usljed smrti;
6.izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora;
7.obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i drugim aktima Advokatske komore;

Za svoj rad predsjednik odgovara Skupštini Advokatske komore.


POTPREDSJEDNIK ADVOKATSKE KOMORE

Predsjednika Advokatske komore u odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik Advokatske komore. U slučaju odsutnosti  predsjednika i potpredsjednika  Advokatske komore, zamjenjuje ih član Upravnog odbora koga Upravni odbor odredi.

Potpredsjednik Komore  pomaže u radu predsjedniku Komore i vrši i druge poslove koje mu predsjednik i Upravni odbor povjere.


KOMISIJA ZA KONTROLU FINANSIJSKOG POSLOVANJA

Komisija za kontrolu finansijskog poslovanja je samostalan i nezavisan organ Advokatske komore.
Komisija za kontrolu finansijskog poslovanja sastoji se od tri člana.
Predsjednika komisije biraju članovi komisije iz svog reda.
Komisija najmanje dva puta godišnje pregleda finansijsko poslovanje Advokatske komore i o tome podnosi izvještaj Upravnom odboru Advokatske komore.

Komisija za kontrolu finansijskog poslovanja vrši kontrolu završnog računa i o svom radu podnosi izvještaj Skupštini


DISCIPLINSKI TUŽILAC

Disciplinski tužilac je nezavisan organ Advokatske komore.
Disciplinski tužilac pokreće disciplinski postupak, zastupa optužnicu pred Disciplinskim sudom, Višim disciplinskim sudom, ulaže pravne ljekove i preduzima sve potrebne radnje u disciplinskom postupku.
Disciplinski tužilac ima jednog zamjenika koji u disciplinskim postupcima ima ista prava i dužnosti kao i disciplinski tužilac, a radi po njegovim uputstvima.


DISCIPLINSKI SUD

Disciplinski sud je samostalan i nezavisan organ Advokatske komore koji odlučuje po optužnicama Disciplinskog tužioca, a na osnovu zakona, Statuta Advokatske komore i Kodeksa profesionalne etike advokata.
Radom Disciplinskog suda rukovodi predsjednik.
Disciplinski sud radi u vijeću koje se sastoji od predsjednika vijeća i dvoje sudija.
Vijeće odlučuje prostom većinom glasova.
Disciplinski sud sprovodi disciplinski postupak po optužnicama disciplinskog tužioca i donosi odluke u prvom stepenu.


VIŠI DISCIPLINSKI SUD

Viši disciplinski sud donosi odluke u drugom stepenu.
Viši disciplinski sud sastoji se od predsjednika i dvoje sudija.
Radom Višeg disciplinskog suda rukovodi predsjednik.
Viši disciplinski sud sudi u vijeću koje se sastoji od predsjednika vijeća i dvoje sudija.
Vijeće odlučuje prostom vecinom glasova.
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS