ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


22/10/2021
Studijska posjeta Pravnoj klinici Sveučilišta Zagreb

Delegacija nacionalnih partnera ENEMLOS projekta iz Crne Gore posjetila je Pravnu kliniku Sveučilišta Zagreb od 20. do 22. oktobra 2021. godine. Advokatsku komoru Crne Gore predstavljale su izvršna direktorka dr Nina Radulović i direktorka za kvalitet Maja Živković.

Delegaciju je 20. oktobra primio voditelj Pravne klinike prof. dr Alan Uzelac sa saradnikom dr Juraj Brozović koji su dodatno objasnili detalje vezane za funkcionisanje klinike pomenute u online obuci obavljenoj decembra 2020. godine. Naročito su istakli da klinika opstaje zahvaljujući velikom entuzijazmu profesorskog kadra koji volontira zajedno sa advokatima na mentorskom radu, ali i studenata koji cijene kliničko iskustvo i priliku za samostalan rad, kako u pružanju pravne pomoći tako i u organizaciji.

Istaknuto je da rad klinike ne bi bio moguć bez podrške Pravnog fakulteta čiji kurikulum za petu godinu studija predviđa obaveznu praksu koja nosi najveći broj kredita (10 maksimalnih bodova), a koja se realizuje u Pravnoj klinici, advokatskoj kancelariji (u trajanju od 15 dana) ili na simuliranim suđenjima (“Moot court”). Veliki broj studenata se odlučuje upravo za praktičan rad u Pravnoj klinici (preko stotinu u jednom semestru), pri čemu to nisu samo studenti pete godine studija, nego mogu biti i studenti nižih razreda, obično sa treće godine, željni sticanja iskustva.

Kada su u pitanju finansije, Pravna klinika nema stalan i dovoljan izvor finansiranja što donekle predstavlja teškoću za njeno funkcionisanje. Da bi je finansijski osnažili razmišlja se o osnivanju nevladine organizacije koja bi stekla kapacitet za povlačenje donatorskih sredstava, dok bi idealno rješenje bilo da Advokatska komora grada preuzme obavezu trajnog finansiranja.

Brojna crnogorska delegacija je zatim podijeljena u pet manjih grupa koje su sljedeće dane provele u poludnevnim posjetama Pravnoj klinici i na licu mjesta vidjeli kako je klinika administrativno organizovana, kako se postupa sa strankama i kakva su studentska iskustva. U ovom dijelu studijske posjete konstatovana je dobra administrativna organizovanost klinike sa studentima koji su podijeljeni u tri grupe ( kliničari, mentori i administratori) koji praktično potpuno samostalno vode kliniku. Obavezni staž u klinici je jedan akademski semestar (mnogi studenti se opredijele da ostanu duže do 2 godine), sa radnom obavezom od nekoliko sati jednom sedmično, ukupno odrađenih 5 do 6 pravnih mišljenja u toku kliničke prakse, 10 časova volonterskog rada u nekom od udruženja sa kojim klinika ima uspostavljenu saradnju i 2 terenske posjete, tj. rad van teritorije grada Zagreba za koje se studentima isplaćuju dnevnice. Takođe, rad studenata administratora je plaćen. Studenti koji neuredno i loše izvršavaju svoje obaveze mogu dobiti negativnu karakteristiku, ali oni koji se dokažu izuzetnim radom mogu dobiti pohvalu sa biografskom preporukom.

Svi materijali proizvedeni u pravnoj klinici u formi pisanog pranog mišljenja od strane studenata prvo idu na reviziju iskusnijim studentima mentorima, a zatim i profesorima i advokatima. Materijal u prosjeku prolazi 2 i po puta kontrolu kvaliteta prije isporuke stranci koja je tražila pravni savjet i predmeti se završavaju u roku od 15 dana prosječno, a maksimalno 2 mjeseca. Na jednostavna pitanja, kao što je elementarni upit o posjedovanju prava na besplatnu pravnu pomoć, studenti odgovaraju na licu mjesta u vidu pružanja pravne informacije. Od početka rada do danas u klinici je obrađeno više od 17 000 predmeta. Klinika se može pohvaliti i publikovanjem časopisa “Pro bono” koji izlazi jednom godišnje , a sastoji se od studentskih članaka na zadatu temu.

Opšti utisak predstavnika Advokatske komore Crne Gore je da Pravna klinika ima evidentan problem finansijske samo-održivosti za koji, uprkos dugogodišnjem poslovanju, nije nađeno zadovoljavajuće rješenje. Prilikom posmatranja rada studenata u klinici primjećen je visok stepen odgovornosti kod vođenja administrativnih poslova i ispunjavanja formalnih uslova za pružanje pravne pomoći (zakazivanje stranaka, uzimanje njihovih elementarnih podataka, saopštavanje nužnih informacija vezanih za princip rada klinike i unošenje prikupljenih podataka o strankama i predmetima u elektronsku bazu podataka). Međutim, primijećena je i nespremnost i nedozrelost studenata prilikom komunikacije sa klijentima, što za posljedicu ima nepotpuno prikupljene podatke o činjeničnom stanju predmeta koji se uzimaju u rad zbog čega se može dovesti u pitanje primjerenost isporučenih pravnih mišljenja konkretnim situacijama i njihov kvalitet generalno.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS