ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


22/07/2020
Ishod anketiranja o zainteresovanosti za ENEMLOS

Poštovane kolege,
ZAHVALJUJEMO svim kolegama koji su izrazili interesovanje da uzmu učešće u projektu ENEMLOS - „Pravne klinike u službi ranjivih grupa: povećavanje sposobnosti za zaposlenje studenata prava kroz praktično obrazovanje“, odnosno to učinili dostavljanjem relevantnog Upitnika na e-mail adresu Advokatske Komore Crne Gore (AKCG) do 15 jula 2020. godine.

Takođe, izražavamo zadovoljstvo rezultatima sprovedene ankete, prema kojim je 26 advokata izrazilo spremnost za učešće u ENEMLOS projektu, što će učiniti mogućim njegovu uspješnu realizaciju.

Prema generalnom planu projektnih aktivnosti ENEMLOS-a, aktivna participacija članova AKCG u realizaciji projekta očekuje se u drugoj i trećoj godini implementacije i vezuje za akademske sezone Univerziteta Crne Gore (UCG). Prva godina implementacije projekta posvećena je identifikaciji i razvoju najprikladnijeg modela realizacije od strane implementacionih timova UCG, AKCG i drugih partnerskih institucija. Međutim, imajući u vidu aktuelnu zdravstveno - bezbjednosnu situaciju izazvanu pandemiom Covid 19 virusa moguće je da će projektne aktivnosti kasniti.

U svakom slučaju, sa zainteresovanim advokatima će se u najskorijem roku, shodno prilikama, održati dogovorni sastanak o čemu će biti blagovremeno obavješteni. Nadamo se da će biti moguće održati ovaj sastanak u periodu septembar - oktobar 2020. godine.

U prilogu se nalazi preliminarna Generalna kadrovska lista AKCG. Konačna Generalna kadrovska lista će biti utvrđena nakon dogovornog sastanka i potpisivanja relevantnih ugovora sa advokatima koji tim putem potvrde spremnost za učešće u projektu preuzimanjem odgovarajućih prava i obaveza. 

Takođe su formirane preliminarne kadrovske liste za svaku oblast prava koja će biti predmet rada pravnih klinika. Konačne kadrovske liste po oblastima prava će biti naknadno utvrđene, a nakon utvrđivanja konačne Generalne kadrovske liste. Međutim, treba imati u vidu da će u toku realizacije projekta kadrovski raspored po oblasti ekspertize definitivno zavisiti od izabranog modela rada pravne klinike, te realnih potreba. Za sada se konstatuje kadrovska neuravnoteženost po oblastima prava, npr. obligaciono pravo: 15 advokata; nasljedno pravo: 4 advokata; prava intelektualne svojine: 2 advokata.

Kada su u pitanju dopunski podaci, iz Upitnika proizilazi da:
a) Engleski jezik od 26 advokata govori 24 advokata, po nivoima:
- profesionalni nivo: 10 advokata;
- konverzacioni nivo: 8 advokata;
- elementarni nivo: 6 advokata;
b) Posjeduje elektronski certifikat: 8 advokata.

Aktivnosti AKCG vezane za realizaciju ENEMLOS-a možete pratiti na web portalu AKCG, na njima posvećenim posebnim stranicama:
https://www.advokatskakomora.me/ENEMLOS-ADVOKATSKA-KOMORA-CG/Aktuelnosti-ENEMLOS.html

Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite Sekretarki projekta Ivani Aničić.

Uz izraze entuzijazma povodom buduće saradnje, u ime Implementacionog tima AKCG, pozdravlja,

dr Nina Radulović
Direktor projekta


Kadrovske liste

PRELIMINARNA
G E N E R A L N A
Kadrovska lista


PRELIMINARNE KADROVSKE LISTE
KRIVIČNO PRAVO
Kadrovska listaADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS