ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


05/04/2021
Sastanak nacionalnih neakademskih partnera

U petak 2. aprila 2021. g. sa početkom u 13 časova je održan sastanak upravljačkog tima projekta sa Pravnog fakulteta UCG sa predstavnicima neakademskih partnera iz Crne Gore. Sastanak je održan online, putem Zoom aplikacije. Sastanku je u ime Advokatske komore Crne Gore prisustvovala direktorka projekta dr. Nina Radulović.

Razgovarano je o održanoj ENEMLOS obuci u saradnji sa poljskim partnerima i naročito je skrenuta pažnja na neažurnost participacije nekih nacionalnih partera čiji su predstavnici izostali sa obuke (Notarska komora i Centar za posredovanje). Naglašeno je da neuredno obavljanje partnerskih obaveza ugrožava integritet projekta u očima donatora i da se ubuduće slične situacije ne smiju dešavati.

Koordinatorka projekta prof. dr. Biljana Đuričin je obavijestila prisutne o razgovorima o saradnji sa Centrom za međunarodnu pravnu saradnju koji radi na reformi pravosuđa, sa dobrim izgledima da se putem njegove podrške obezbijede realni predmeti za rad na pravnoj klinici. Takođe, prisutni su obaviješteni o uspješno realizovanim aktivnostima Pravnog fakulteta povodom nabavke računarske opreme i opremanja poslovnog prostora u kome će klinika raditi, te nabavke bibliotečke građe od renomiranih stranih izdavača, uključujući elektronske baze podataka.

Izložen je plan aktivnosti u predstojećem periodu, kako slijedi:

1. Obavezna obuka za rad sa IT platformama koje će se koristiti u kliničkom radu planirana je za kraj mjeseca aprila, a biće sprovedena od strane IT stručnjaka za nacionalne partnere i na crnogorskom jeziku.

2. Do sredine juna tekuće godine će svi partneri trebati dostaviti pologodisnji izvještaj o radu.

3. Planirane studijske posjete odlažu se za jesen-zimu 2021.g. i uslovljene su ispunjenjem mjera za zaštitu od pandemije, tj. vakcinacijom i mogućnostima za putovanje. Prvo se planira posjeta hrvatskim partnerima, pa zatim poljskim, najvjerovatnije odvojeno od posjeta partnera sa Kosova.

4. Obuka koju treba da održe britanski partneri se odlaže do daljnjeg radi poslova interne reorganizacije koje sprovodi njihov matični univerzitet. Obuka i posjeta biće prilagođene okolnostima.

5. Nakon pregleda uporednih iskustava u radu sa pravnim klinikama, zahvaljujući održanim obukama i studijskim posjetama, pristupiće se izradi ENEMLOS priručnika-knjige, kojoj su dobrodošle kontribucije svih partnera (akademskih i neakademskih).

6. Rad sa „živim“ klijentima planira se za posljednju godinu implementacije projekta, s tim što će se od Erasmus+ programa tražiti produženje projekta za godinu dana, jer aktivnosti kasne radi pandemijskih okolnosti. Produženje će najvjerovatnije biti traženo u drugoj polovini godine, posle podnošenja polugodišnjeg izvještaja.

Na upit AKC, pozitivno je ocijenjena inicijativa „ZELENA PRAVNA POMOĆ“ i usvojen je predlog za održavanje sastanka sa predstavnicima nevladinog sektora koji su zainteresovani za saradnju u što skorije vrijeme, a kako bi se sagledale realne mogućnosti i interesi za realizaciju ove inicijative.

Dogovoren je pristup bibliotečkoj građi i elektronskim bazama podataka predstavnicima svih neakademskih partnera na nacionalnom nivou koji će učestvovati u implementaciji ENEMLOSa. Na predlog Advokatske komore postignut je i dogovor da se pristup ovom dragocjenom izvoru pravno relevantnog materijala dozvoli svim advokatima, a ne samo onim koji će učestvovati u implementaciji projekta, o čemu bi trebalo pripremiti poseban Memorandum o saradnji između dvije institucije.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS