ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


25/01/2021
ENEMLOS obuke održane u decembru 2020. godine

Projekt ENEMLOS (Pravne klinike u službi ranjivih grupa: povećavanje sposobnosti za zaposlenje studenata prava kroz praktično obrazovanje) pored svog glavnog cilja i aktvinosti koja se odnose na uvođenje praktične nastave u sistem visokog obrazovanja, predviđa i obuke za akademske i neakademske partnere iz Crne Gore i Kosova koji se tek upoznaju sa konceptom i načinom rada i funkcionisanja pravnih klinika. Obuke su trebale da se realizuju u vidu studijskih posjeta predstavnika partnerskih institucija iz Crne Gore i sa Kosova međunarodnim partnerima koji već imaju bogato iskustvo i uspješno se bave kliničko-pravnim obrazovanjem radeći sa realinim klijentima, odnosno Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Regent Univerzitetu u Londonu i Univerzitetskom centru za pravne klinike u Varšavi.

Međutim, usljed pandemije Korona virusa u toku 2020.g. nije bilo moguće realizovati aktivnosti obuke na planirani način, tj. putem studijskih posjeta. Ipak, da bi se kašnjenje implementacije projekta izazvano višom silom ublažilo u decembru 2020.g. su uspješno organizovane dvije obuke putem Zoom web aplikacije. Edukaciju su izvodili profesori i studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu na čelu sa prof. dr. Alanom Uzelcem. Na obuci su predstavljeni modeli kliničkog obrazovanja u svijetu, ali je prvenstveno fokusirana klinička praksa i iskustvo Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. Prednost ovako organizovanih obuka sastojala se u uključenju mnogo većeg broja učesnika od broja koji je bilo moguće uključiti kroz studijeske posjete.

Prva obuka organizovana je od 7. do  9. decembra 2020. g za predstvnike partnerskih institucija iz Crne Gore. Domaćin obuke je bio Pravni fakultet  Univerziteta Crne Gore, koji je ujedno i inicijator i koordinator cjelokupnog projekta. Sve učesnike treninga pozdravili su dekan Pravnog fakulteta prof. dr Aneta Spaić i koordinator projekta prof. dr Biljana Đuričin. Obuci je prisustvovalo oko 60 učesnika, uključujući predstavnike fakulteta, crnogorskog sudstva i tužilaštva, Advokatske i Notarske komore, Komore javnih izvršitelja, Centra za madijaciju, kao i studenata.

Druga obuka održana je od 14. do 16. decembra 2020.g. za Kosovo. Poziv učesnicima uputio je Univerzitet Haxhi Zeka (UHZ), a obuku je zajednički moderiralo osoblje Sveučilišta u Zagrebu i UHZ-a. Poziv za obuku upućen je akademskom osoblju i studentima UHZ-a, Univerziteta u Prištini i Univerziteta „Kadri Zeka“ Gnjilane, kao i osoblju Advokatske komore Kosova, NVO (Kosovski pravni institut) i Kosovskoj agenciji za besplatnu pravnu pomoć. Ukupno je učestvovalo oko 60 polaznika.

Na obje obuke broj učesnika je varirao, jer su organizovane po konceptu slobodnog uključenja registrovanih učesnika. Obuka je bila interaktivnog karaktera, pri čemu su izlagači i učesnici dijelili  informacije o stanju regulativnog okvira za uspostavljanje pravnih klinika, pružanje besplatne pravne pomoći i vezana pitanja. Učesnicima iz Crne Gore i Kosova predočeni su pravni i finansijski izazovi vezani za uspostavljanje i rad pravnih klinika, te okolnost da održivost klinike u mnogome zavisi od dobrovoljnih napora uključenih aktera.  Takođe, uočena je potreba prilagođavanja modela kliničkog rada lokalnim uslovima.

Povodom obuke održane za crnogorske partnere, Advokatska komora Crne Gore je krajem decembra 2020.g. publikovala „Abstrakt“ u vidu elektronskog izdanja, koji je priredila dr. Nina Radulović, advokat, direktorka projekta za AKCG. Abstraktom su u trajnoj, pisanoj formi sumirani glavni elementi  izlaganja i diskusije sa obuke.

ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS