ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 80727/02/2020
STARTNI SASTANAK

Startni sastanak projekta: „Pravne klinike u službi ranjivih grupa: povećavanje sposobnosti za zaposlenje studenata prava kroz praktično obrazovanje - ENEMLOS“, održan je od 23. do 26. februara 2020. g. u hotelu „Avala“, Budva. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, koji je i koordinator projekta, bio je domaćin sastanka.

Uz dekana Pravnog fakulteta, prof. dr. Anetu Spaić, uvodni govor održali su Vanja Drljević, koordinatorka Nacionalne kancelarije za „Erasmus +“ i Mubera Kurpejović, generalna direktorka Direktorata za visoko obrazovanje pri Ministarstvu prosvete Crne Gore. Sastanku su prisustvovali svi akademski i neakademski partneri ENEMLOSa, uključujući predstavnike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Regent Univerziteta u Londonu i Univerziteta u Varšavi, kao akademskih partnera s bogatim iskustvom u organizaciji kliničkog obrazovanja pravnika koji će provoditi obuke na Univerzitetu Crne Gore i pravnim fakultetima na Kosovu koji učestvuju u projektu.

Sastanku je, naravno, prisustvovao i tim za implementaciju Advokatske komore Crne Gore kao vodećeg nacionalnog neakademskog partnera neophodnog za uspješnu realizaciju projekta. Tokom sastanka razgovarano je o pitanjima od neposrednog značaja za efikasnu organizaciju i sprovođenje projekta. Prvenstveno su objašnjena stroga pravila programa finansiranja „Erasmus +“, s obzirom da pretpostavljaju vrlo dosljednu raspodjelu raspoloživih finansija u skladu sa njihovom namjenom predviđenom projektnom aplikacijom, kao i pouzdan mehanizam finansijskog izvještavanja. Međutim, sastanak je takođe pokrenuo diskusiju između relevantnih partnerskih institucija vezanu za moguće izazove koji će se javiti u toku relaziacije projekta.

Projekat je od posebnog značaja za razvoj sistema pravnog obrazovnog u Crnoj Gori, jer će u njegovom okviru crnogorski studenti prava prvi put imati priliku da rade sa pravnim stručnjacima, odnosno pod nadzorom renomiranih stručnjaka iz crnogorskog pravosudnog sistema. “Živi klijenti“ podrazumijevaju građane Crne Gore i Kosova koji su u stanju potrebe, naročito ranjive grupe koje će dobiti priliku za besplatnu pravnu pomoć od strane studenata prava na fakultetima iz Crne Gore i sa Kosova koji su uključeni u ovaj projekt. Kvalitet pružene pravne pomoći će se garantovati učešćem uglednih stručnjaka iz sistema pravosuđa Crne Gore i Kosova.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS