ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA
ZAKON O ADVOKATURI - ADVOKATSKI ISPIT
Član 67

Pravo na polaganje advokatskog ispita ima lice sa položenim pravosudnim ispitom.
Na advokatskom ispitu provjerava se poznavanje zakonskih propisa koji ureduju advokatsku djelatnost, Statuta i Kodeksa.

Član 68

Advokatski ispit polaže se pred Komisijom za polaganje advokatskog ispita koju obrazuje predsjednik Advokatske komore.
Nacin rada i odlucivanja Komisije za polaganje advokatskog ispita propisuje se Statutom.

Član 69

Program i nacin polaganja advokatskog ispita propisuje nadležni organ Advokatske komore.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA