ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA
ZAKON O ADVOKATURI - PRESTANAK PRAVA NA BAVLJENJE ADVOKATUROM
Član 66

Advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom:

1) ako podnese zahtjev za brisanje iz imenika advokata - od dana donošenja rješenja o brisanju;
2) ako mu prestane državljanstvo Republike - od dana pravosnažnosti rješenja;
3) ako bude potpuno ili djelimicno lišen poslovne sposobnosti - od dana pravosnažnosti odluke;
4) u slucaju poništaja upisa iz razloga propisanih clanom 47 ovog zakona;
5) ako mu je izrecena disciplinska mjera brisanja iz imenika advokata - od dana konacnosti odluke o brisanju;
6) ako mu je u krivicnom postupku izrecena mjera bezbjednosti zabrane bavljenja advokaturom - od dana pravosnažnosti presude;
7) ako je pravosnažnom presudom osuden za krivicno djelo koje ga cini nedostojnim za bavljenje advokaturom - od dana donošenja konacne odluke o brisanju iz imenika advokata;
8) ako je pravosnažnom presudom osuden za krivicno djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci - od dana stupanja na izdržavanje kazne;
9) ako se utvrdi da se ne bavi advokaturom duže od šest mjeseci - od dana donošenja konacne odluke o brisanju. Smatrace se da se advokat ne bavi advokaturom duže od šest mjeseci ukoliko u tom roku nijesu mogle da mu se izvrše dostave preko sjedišta advokatske kancelarije i ako u tom roku ne izvršava materijalne obaveze prema advokatskoj komori;
10) ako zasnuje radni odnos van advokature ili zapocne profesionalno obavljanje druge djelatnosti - od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno registrovanja ili upisa druge djelatnosti u Centralni registar;
11) ako je poslije sprovedenog i pravosnažno okoncanog postupka stecaja ili likvidacije prestalo advokatsko ortacko društvo ili ako istupi iz advokatskog ortackog društva, a u roku od 60 dana od pravosnažnosti odluke o stecaju ili likvidaciji ili od istupanja iz advokatskog ortackog društva, ne prijavi i ne priloži dokaz Advokatskoj komori da ce nastaviti da se bavi advokaturom samostalno, u zajednickoj advokatskoj kancelariji ili u drugom ortackom društvu - od dana kada je to bio dužan da uradi;
12) ako se ne osigura ili ne produži osiguranje iz clana 22 ovog zakona - od dana kada je to bio dužan da uradi.
U roku od 15 dana od dana nastupanja nekog od razloga za prestanak prava na bavljenje advokaturom iz stava 1 ovog clana, nadležni organ Advokatske komore ce izvršiti brisanje advokata iz imenika.
Odredbe st. 1 i 2 ovog clana shodno se primjenjuju i na advokatske pripravnike.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA