ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA
ZAKON O ADVOKATURI - PRIVREMENI PRESTANAK I ZABRANA BAVLJENJA ADVOKATUROM
Član 53

Advokati disciplinski odgovaraju za povrede svoje dužnosti pred disciplinskim organima utvrdenim Statutom.
Nacin vodenja disciplinskog postupka ureduje se Statutom.

Član 54

Lakše i teže povrede dužnosti advokata utvrduju se Statutom.

Član 55

Advokatu se za ucinjenu povredu dužnosti mogu izreci sljedece disciplinske mjere:
1) opomena;
2) novcana kazna;
3) privremeno brisanje iz imenika advokata;
4) brisanje iz imenika advokata.

Član 56

Za lakše povrede dužnosti advokatu se može izreci opomena ili novcana kazna.
Za teže povrede dužnosti advokatu se može izreci novcana kazna, privremeno brisanje iz imenika advokata ili brisanje iz imenika advokata.

Član 57

Iznos novcane kazne za lakšu povredu dužnosti ne može biti veci od jednostrukog iznosa najviše naknade za rad propisane Advokatskom tarifom koja se primjenjuje na dan izricanja disciplinske mjere, a za težu povredu dužnosti ne može biti manji od petostrukog iznosa najniže naknade za rad, niti veci od petostrukog iznosa najviše naknade za rad.

Član 58

Mjera privremenog brisanja iz imenika advokata ne može biti kraca od šest mjeseci, niti duža od dvije godine, a za advokatske pripravnike ne može biti kraca od tri mjeseca, niti duža od godinu dana.

Član 59

Zastarjelost pokretanja disciplinskog postupka nastupa po proteku šest mjeseci od saznanja za ucinjenu povredu, a u svakom slucaju po proteku jedne godine od ucinjene povrede.
Zastarjelost vodenja disciplinskog postupka nastupa po proteku šest mjeseci od pokretanja postupka.
Zastarjelost pokretanja i vodenja disciplinskog postupka za povredu koja ima obilježje krivicnog djela nastupa kad istekne vrijeme odredeno za zastarjelost krivicnog gonjenja.
Zastarjelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi vodenja disciplinskog postupka.
Zastarjelost se prekida i kada advokat u vrijeme dok tece rok zastarjelosti ucini drugu povredu dužnosti.
Sa svakim prekidom zastarjevanje pocinje ponovo da tece.
Zastarjelost nastupa u svakom slucaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je ovim zakonom utvrdeno za zastarjelost vodenja disciplinskog postupka.

Član 60

Zastarjelost izvršenja disciplinske mjere nastupa po proteku jedne godine od dana pravosnažnosti odluke kojom je mjera izrecena.
Zastarjelost se prekida svakom radnjom koja se preduzima radi izvršenja disciplinske mjere.
Poslije svakog prekida zastarjelosti rok pocinje ponovo da tece, ali zastarjelost u svakom slucaju nastupa kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je ovim zakonom utvrdeno za zastarjelost izvršenja izrecene disciplinske mjere.

Član 61

Advokat kome je izrecena disciplinska mjera privremenog brisanja iz imenika advokata, može podnijeti zahtjev za ponovni upis u imenik advokata po proteku vremena za koje je disciplinska mjera izrecena.

Član 62

Odredbe o disciplinskoj odgovornosti advokata shodno se primjenjuju i na advokatske pripravnike.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA