ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA
ZAKON O ADVOKATURI - ADVOKATSKA KOMORA
Član 40

Advokatska komora je samostalna, nezavisna, profesionalna organizacija advokata koja obavlja poslove od opšteg interesa za advokate upisane u imenik advokata i vrši poslove koji su joj povjereni ovim zakonom.
Advokati se obavezno udružuju u Advokatsku komoru.

Član 41

Advokatska komora ima svojstvo pravnog lica.
Sjedište Advokatske komore je u Podgorici.
Advokatska komora ima pecat, koji sadrži naziv «Advokatska komora Crne Gore» - Podgorica i logo koji predstavlja Boginju pravde - Iustitiu, ispred koje se nalazi štit sa lavom u prolazu (štit je preuzet sa državnog Grba RCG) i godinu 1909. (dan kada je donijet Zakon o pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore).

Član 42

Advokatska komora:
1) donosi Statut, Kodeks i druge opšte akte;
2) donosi Advokatsku tarifu;
3) organizuje polaganje advokatskog ispita.
4) ureduje sadržinu i nacin vodenja imenika advokata, imenika zajednickih advokatskih kancelarija, imenika advokatskih ortackih društava, imenika advokatskih pripravnika;
5) predstavlja advokaturu Republike i ostvaruje medunarodnu saradnju u oblasti advokature;
6) zastupa interese advokata pred državnim organima i organizacijama;
7) predstavlja advokate pred domacim i inostranim profesionalnim asocijacijama i organizacijama, pravnim i fizickim licima;
8) organizuje edukaciju i strucno usavršavanje advokata i advokatskih pripravnika;
9) daje mišljenja, na zahtjev organa, na predloge zakona i drugih propisa;
10) izdaje stalne i povremene publikacije;
11) vodi imenik advokata, imenik zajednickih advokatskih kancelarija, imenik advokatskih ortackih društava i imenik advokatskih pripravnika, izdaje advokatske legitimacije na nacin propisan Statutom;
12 ) ureduje nacin ostvarivanja odnosa advokata sa javnošcu;
13) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 43

Advokatska komora u obavljanju svojih poslova odlucuje o:
1) zahtjevima za upis, brisanje i poništaj upisa u imenik advokata, u imenik zajednickih advokatskih kancelarija, u imenik advokatskih ortackih društava i u imenik advokatskih pripravnika;
2) zahtjevima za privremeni prestanak bavljenja advokaturom;
3) zahtjevima za nastavak bavljenja advokaturom poslije privremenog prestanka;
4) zahtjevima za preseljenje advokatske kancelarije;
5) privremenoj zabrani bavljenja advokaturom;
6) visini clanarine i troškova upisa (upisnina);
7) pokretanju i vodenju disciplinskog postupka protiv advokata ili advokatskog pripravnika;
8) odgovornosti advokata u disciplinskom postupku i izricanju disciplinskih mjera i
9) drugim pitanjima odredenim ovim zakonom i Statutom.

Član 44

Statutom se ureduje organizacija Advokatske komore, nacin izbora i ovlašcenja njenih organa, prava, dužnosti i disciplinska odgovornost advokata i advokatskih pripravnika i druga pitanja od znacaja za advokaturu.
Statut i Kodeks se objavljuju u “Službenom listu Republike Crne Gore».

Član 45

Podnosilac zahtjeva za upis u imenik advokata, imenik zajednickih advokatskih kancelarija, imenik advokatskih ortackih društava i imenik advokatskih pripravnika, dužan je da uz zahtjev priloži dokaze o ispunjavnju uslova za upis koji su predvideni ovim zakonom.
Pravna lica, organi i organizacije kod kojih je podnosilac zahtjeva radio i od kojih se traže odredeni podaci dužni su da te podatke dostave Advokatskoj komori na njen zahtjev najkasnije u roku od 15 dana.

Član 46

O podnijetim zahtjevima za upis u imenik advokata, imenik zajednickih advokatskih kancelarija, imenik advokatskih ortackih društava, imenik advokatskih pripravnika, zahtjevu za privremeni prestanak bavljenja advokaturom, zahtjevu za nastavak bavljelja advokaturom, zahtjevu za preseljenje advokatske kancelarije i drugim zahtjevima, nadležni organ Advokatske komore je dužan da donese odluku u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Član 47

Ako se poslije upisa u imenik advokata, zajednicke advokatske kancelarije, advokatskog ortackog društva ili advokatskog pripravnika utvrdi da nijesu postojali uslovi za upis propisani ovim zakonom, nadležni organ Advokatske komore ce taj upis poništiti.
U slucaju poništaja upisa u imenik advokatskih pripravnika vrijeme koje je advokatski pripravnik proveo na radu, ne priznaje se u staž potreban za polaganje pravosudnog ispita.

Član 48

Protiv svih prvostepenih odluka nadležnih organa Advokatske komore dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana prijema odluke, organu odredenom Statutom.
Izjavljena žalba odlaže izvršenje prvostepene odluke ako ovim zakonom nije drugacije odredeno.
Podnosilac zahtjeva može izjaviti žalbu i u slucaju da o njegovom zahtjevu nije donijeta odluka u roku iz clana 46 ovog zakona.

Član 49

Protiv svih konacnih odluka nadležnih organa Advokatske komore kojima se odlucuje o pravima, obavezama i odgovornosti advokata i advokatskih pripravnika može se pokrenuti upravni spor.

Član 50

Advokatska komora se finansira iz clanarina, upisnina, prihoda od novcanih kazni izrecenih u disciplinskom postupku i drugih izvora.
Visinu clanarine i upisnine utvrduje organ odreden Statutom.

Član 51

Advokatska komora može da organizuje pružanje besplatne pravne pomoci gradanima na svom podrucju ili dijelu tog podrucja, samostalno ili na osnovu ugovora koji zakljuci sa državnim organom ili organom lokalne samouprave koji obezbjeduje materijalne i druge uslove za pružanje pomoci.

Član 52

Advokatska komora je obavezna da sudovima i drugim organima dostavi spisak advokata upisanih u imenik Advokatske komore, sa potrebnim podacima, u skladu sa pravilima Advokatske komore, radi odredivanja branilaca po službenoj dužnosti u predkrivicnim i krivicnim postupcima.
Advokatska komora je obavezna da sudovima i drugim organima dostavi spisak advokata upisanih u imenik Advokatske komore, sa potrebnim podacima, u skladu sa pravilima Advokatske komore, da u parnicnim, vanparnicnim, izvršnim, upravnim i drugim postupcima kao postavljeni zastupnici, privremeni zastupnici, privremeni staraoci ili punomocnici za prijem pismena, pruže strucnu i efikasnu pravnu pomoc strankama.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA