ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA
ZAKON O ADVOKATURI - OBLICI OBAVLJANJA ADVOKATURE
Član 24

Advokat obavlja advokatsku djelatnost samostalno, u zajednickoj advokatskoj kancelariji i u advokatskom ortackom društvu.

Član 25

Dva ili više advokata mogu imati zajednicku advokatsku kancelariju.
Zajednicka advokatska kancelarija osniva se ugovorom kojim se ureduju medusobni poslovni i imovinski odnosi advokata.
Zajednicka advokatska kancelarija upisuje se u imenik zajednickih advokatskih kancelarija.

Član 26

Advokati iz zajednicke advokatske kancelarije mogu imati samo jednu advokatsku kancelariju.
Zajednicka advokatska kancelarija mora imati istaknutu tablu koja sadrži naziv “zajednicka advokatska kancelarija” i imena i prezimena advokata.
Zajednicka advokatska kancelarija mora imati pecat sa nazivom “zajednicka advokatska kancelarija”, imenima i prezimenima advokata i adresom advokatske kancelarije.
U zajednickoj advokatskoj kancelariji advokat može imati i svoj poseban pecat.


Član 27

Stranka može ovlastiti za zastupanje jednog ili više advokata iz zajednicke advokatske kancelarije.
Za obaveze zajednicke advokatske kancelarije, nastale iz pravnog odnosa prema strankama i trecim licima, ako je stranka ovlastila više od jednog advokata, solidarno odgovaraju svi ovlašceni advokati.

Član 28

Zajednicka advokatska kancelarija prestaje sporazumom ili ako u njoj ostane samo jedan advokat.

Član 29

Dva ili više advokata mogu osnovati advokatsko ortacko društvo (u daljem tekstu: društvo).
Društvo ima svojstvo pravnog lica.
Društvo se osniva ugovorom.
Ugovor o osnivanju društva, osim uslova propisanim zakonom, mora da sadrži i slijedece:
1) da je jedina djelatnost društva advokatura;
2) da su clanovi društva advokati upisani u imenik Advokatske komore;
3) da pravnu pomoc u ime društva mogu pružati advokati, clanovi tog društva i advokati koje društvo angažuje;
4) advokati koji rade u advokatskom ortackom društvu ne moraju biti clanovi tog društva;
5) da se advokati clanovi društva ne mogu baviti advokaturom izvan društva;
Na ugovor o osnivanju društva u odnosu na ispunjenje uslova propisanih stavom 4 ovog clana saglasnost daje nadležni organ Advokatske komore.
Društvo koje ispunjava uslove za osnivanje propisane zakonom i na osnovu date saglasnosti iz stava 5 ovog clana upisuje se u Centralni registar Privrednog suda (u daljem tekstu: Centralni registar).

Član 30

Clan društva koji je ugovorom o osnivanju ovlašcen za zastupanje društva dužan je da u roku od 15 dana od upisa društva u Centralni registar podnese Advokatskoj komori zahtjev za upis društva u imenik advokatskih ortackih društava.
Društvo ce biti upisano u imenik advokatskih ortackih društava:
1) ako je društvo upisano u Centralni registar;
2) ako društvo plati propisane troškove upisa;
3) ako je društvo zakljucilo ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti, ciji najniži iznos osiguranja ne može biti manji od zbira najnižih iznosa osiguranja propisanih ovim zakonom za advokate clanove ovog društva.
Pravo na bavljenje advokaturom društvo stice upisom u imenik advokatskih ortackih društava.

Član 31

Društvu se može pristupiti na osnovu ugovora o pristupanju ili iz njega istupiti na osnovu sporazuma o istupanju.
Clan društva koji je ugovorom o osnivanju ovlašcen za zastupanje društva dužan je da, u slucaju iz stava 1 ovog clana, dostavi Centralnom registaru zahtjev za promjenu upisa u registar.
Promjene iz stava 1 ovog clana nadležni organ Advokatske komore, na zahtjev clana društva iz stava 2 ovog clana, upisace u imenik advokatskih ortackih društava na osnovu rješenja Centralnog registra o promjeni upisa i dokaza da su Advokatskoj komori uplaceni troškovi za upis promjene u imenik advokatskih ortackih društava.

Član 32

Društvo može imati samo jednu advokatsku kancelariju i ne može imati filijale.
Kancelarija mora imati:
1) firmu koja sadrži naziv: “advokatsko ortacko društvo” i imena i prezimena ili samo prezimena osnivaca, ili ime i prezime, ili samo prezime jednog od osnivaca, uz koje se može dodati naznaka “i drugi”.
2) istaknutu tablu sa nazivom firme;
3) pecat koji sadrži naziv firme i sjedište društva.

Član 33

Pravo na bavljenje advokaturom društvo gubi brisanjem iz imenika advokatskih ortackih društava.
Društvo ce biti brisano iz imenika advokatskih ortackih društava, ako:
1) je brisano iz Centralnog registra, danom pravosnažnosti odluke o brisanju;
2) je pokrenut postupak stecaja ili likvidacije, danom pravosnažnosti odluke o pokretanju takvog postupka;
3) se ne bavi advokaturom neprekidno duže od šest 6 mjeseci, danom konacnosti odluke Advokatske komore o brisanju;
4) društvo, pored advokature, pocne da se bavi i drugom djelatnošcu, danom konacnosti odluke Advokatske komore o brisanju;
5) je clanu društva izrecena disciplinska mjera, uslijed koje postupanje i poslovanje advokatskog ortackog društva šteti ugledu advokature, danom konacnosti odluke o izrecenoj disciplinskoj mjeri;
6) ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom za upis u imenik advokatskih ortackih društava, danom konacnosti odluke Advokatske komore o brisanju.
Odluku iz stava 2 tac. 3 do 6 ovog clana, nadležni organ Advokatske komore dostavlja Centralnom registru sa zahtjevom za brisanje društva iz registra.

Član 34

Prava i dužnosti, koji su ovim zakonom propisani za advokate, odnose se i na advokatska ortacka društva.

Član 35

Advokatski pripravnik je lice koje se radom kod advokata osposobljava za samostalno bavljenje advokaturom.
Advokatski pripravnik može zapoceti obavljanje pripravnicke prakse ako je upisan u imenik advokatskih pripravnika.
Na advokatskog pripravnika u pogledu njegovih prava i obaveza primjenjuju se opšti propisi o radu ako ovim zakonom nije drugacije odredeno.

Član 36

U imenik advokatskih pripravnika može biti upisano lice koje ispunjava slijedece uslove:
1) da je državljanin Republike;
2) da ima diplomu pravnog fakulteta ili diplomu pravnog fakulteta stecenu u stranoj državi, priznatu u skladu sa propisima koji regulišu oblast visokog obrazovanja;
3) da ima potpunu poslovnu sposobnost;
4) da nije u radnom odnosu;
5) da nije osudjivano za krivicno djelo koje bi ga cinilo nedostojnim povjerenja za bavljenje advokaturom;
6) da ne obavlja drugu registrovanu djelatnost;
7) da je dostojan za bavljenje advokaturom u skladu sa Kodeksom;
8) da ima zakljucen ugovor o radu sa advokatom;
9) da nema radno iskustvo kojim stice pravo na polaganje pravosudnog ispita.

Član 37

Pripravnicki staž u advokaturi traje najduže pet godina, nakon cega se advokatski pripravnik briše iz imenika advokatskih pripravnika.

Član 38

Nadležni organ Advokatske komore donosi plan i program obuke advokatskih pripravnika.
Advokat je dužan da advokatskom pripravniku obezbijedi uslove za rad i obuku koja je u skladu sa planom i programom iz stava 1 ovog clana.

Član 39

Advokatski pripravnik je dužan da radi po uputstvima i u okviru ovlašcenja dobijenih od advokata kod koga je na pripravnickoj praksi, osim ako su ona suprotna zakonu, Statutu i Kodeksu.
Advokatski pripravnik može da zamjenjuje samo advokata ili da postupa samo u ime društva kod koga je na pripravnickoj praksi u slucaju kada taj advokat ili društvo zastupa ili brani stranku, kao i u slucaju kada taj advokat zamjenjuje drugog advokata.
Advokatski pripravnik ne može samostalno i za svoj racun da se bavi advokaturom.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA