ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA
ZAKON O ADVOKATURI - PRAVA I DUŽNOSTI ADVOKATA
Član 9

Advokat ima pravo da se bavi advokaturom na cijeloj teritoriji Republike.

Član 10

Advokat je dužan da se stvarno i stalno bavi advokaturom.
Advokat može da profesionalno obavlja samo advokatsku djelatnost.
Advokat je dužan da stranci savjesno pruža pravnu pomoc u skladu sa zakonom, Statutom Advokatske komore (u daljem tekstu: Statut) i Kodeksom.
Advokat je dužan da, u skladu sa zakonom, cuva kao tajnu sve podatke do kojih je došao u pružanju pravne pomoci.

Član 11

Advokat slobodno odlucuje da li ce prihvatiti pružanje pravne pomoci stranci koja mu se obratila, osim u slucajevima predvidenim ovim zakonom.

Član 12

Advokat je dužan da odbije pružanje pravne pomoci:
1) ako je u istoj pravnoj stvari zastupao ili branio protivnu stranu;
2) ako je bio advokatski pripravnik kod advokata, u zajednickoj advokatskoj kancelariji ili advokatskom ortackom društvu koje zastupa ili brani, ili je zastupalo ili branilo protivnu stranu;
3) ako je clan ili je bio clan zajednicke advokatske kancelarije, ili advokatskog ortackog društva, u kojoj se u istoj pravnoj stvari zastupa ili brani, ili je zastupana ili branjena protivna strana;
4) ako je u istoj pravnoj stvari postupao kao sudija, državni tužilac ili službeno lice u državnom organu, organu lokalne samouprave ili lokalne uprave;
5) ako mu u roku od dvije godine od prestanka pravosudne funkcije pravnu pomoc zatraži stranka u cijoj je drugoj pravnoj stvari postupao kao nosilac pravosudne funkcije;
6) ako su interesi stranke koja traži pravnu pomoc u suprotnosti sa njegovim interesima, ili interesima njegovih najbližih srodnika ili drugih stranaka;
7) u drugim slucajevima utvrdenim zakonom, Statutom i Kodeksom.

Član 13

Advokat ima pravo da otkaže punomocje u skladu sa zakonom.
O otkazu punomocja advokat je dužan da odmah obavijesti nadležni organ koji vodi postupak.
Na zahtjev stranke kojoj je otkazao punomocje advokat je dužan da nastavi sa pružanjem pravne pomoci i poslije otkaza, ali najduže sedam dana od dana obavještavanja nadležnog organa koji vodi postupak o otkazu punomocja.

Član 14

Advokat je dužan da preda stranci na njen zahtjev sve njene spise i isprave.
Advokat je dužan da cuva spise predmeta i dokumente koje mu je stranka povjerila u roku od pet godina po prestanku zastupanja, ako sporazumom sa strankom nije drugacije odredeno.

Član 15

Advokat ima pravo na naknadu za svoj rad po Advokatskoj tarifi.
Advokatsku tarifu donosi Advokatska komora.
Visinu naknade za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti utvrduje Advokatska komora posebnim aktom, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Crne Gore.
Akti iz st. 2 i 3 ovog clana se objavljuju u «Službenom listu Republike Crne Gore».

Član 16

Državni organi, ustanove, privredna društva, preduzetnici i drugi oblici organizovanja obavezni su da advokatu, radi pružanja efikasne pravne pomoci stranci, na njegov zahtjev, u skladu sa zakonom, u primjerenom roku, stave na uvid sve informacije, spise i dokaze sa kojima raspolažu.

Član 17

Advokat ima advokatsku kancelariju koja mora imati istaknutu tablu, koja sadrži naziv “advokat” i ime i prezime advokata.
Advokat pruža pravnu pomoc po pravilu u svojoj advokatskoj kancelariji, osim poslova zastupanja.
Advokat mora promjenu sjedišta svoje advokatske kancelarije prijaviti Advokatskoj komori u roku od 15 dana od dana promjene sjedišta.

Član 18

Advokat mora imati pecat koji sadrži naziv “advokat”, ime i prezime advokata i adresu advokatske kancelarije.
Advokat mora staviti svoj pecat na svaku ispravu i podnesak koji sacini.

Član 19

Advokat je dužan da izda stranci na njen zahtjev potvrdu o iznosu koji je primio na ime naknade za rad, akontacije i naknade troškova.

Član 20

Advokata u poslovima zastupanja može zamijeniti, bez zamjenickog punomocja, njegov advokatski pripravnik, u skladu sa zakonom, uz prethodnu saglasnost stranke (klijenta) koju zastupa.
Advokatski pripravnik je dužan da postupa po nalozima advokata kojeg zamjenjuje.
Za propuste ucinjene u radu advokatskog pripravnika materijalnu odgovornost snosi advokat kod koga je advokatski pripravnik zaposlen.

Član 21

Advokat je dužan da placa clanarinu Advokatskoj komori.

Član 22

Advokat je obavezan da se osigura od profesionalne odgovornosti kod organizacije registrovane za ovu vrstu osiguranja.
Advokatska komora može sa osiguravajucim društvom zakljuciti ugovor o kolektivnom osiguranju, u kom slucaju su advokati dužni da placaju Advokatskoj komori naknadu za osiguranje od profesionalne odgovornosti.
Najniži iznos osiguranja se odreduje u visini desetogodišnje prosjecne zarade u Republici na osnovu podataka organa državne uprave nadležnog za poslove statistike.
Ugovor o osiguranju iz stava 1 ovog clana zakljucuje se na jednu godinu, ako propisima o osiguranju nije drugacije odredeno.

Član 23

Advokat može biti lišen slobode za krivicna djela u vezi sa vršenjem advokatske djelatnosti, samo po odluci vijeca nadležnog suda.
Protiv odluke iz stava 1 ovog clana dozvoljena je žalba vijecu neposredno višeg suda.
O zadržavanju i odredivanju pritvora advokatu bez odlaganja se obavještava Advokatska komora.
Pretres advokatske kancelarije može se odrediti samo na osnovu sudske odluke.
Pretres se mora obaviti u prisustvu predstavnika Advokatske komore koga odredi njen predsjednik.
Predmeti, spisi, ili dokumenta, kao i saznanja do kojih se dode prilikom pretresa advokata i advokatske kancelarije, ne mogu se koristiti radi vodenja postupka protiv bilo koje stranke te advokatske kancelarije.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA