ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA
ZAKON O ADVOKATURI - USLOVI ZA BAVLJENJE ADVOKATUROM
Član 4

Advokat stice pravo bavljenja advokaturom upisom u imenik advokata i polaganjem zakletve.

Član 5

Pravo upisa u imenik advokata ima lice koji ispunjava slijedece uslove:
1) da je državljanin Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika);
2) da ima diplomu pravnog fakulteta, ili diplomu pravnog fakulteta stecenu u stranoj državi priznatu u skladu sa propisima koji regulišu oblast visokog obrazovanja;
3) da je položilo pravosudni i advokatski ispit;
4) da nije u radnom odnosu;
5) da ne obavlja drugu registrovanu djelatnost;
6) da je dostojno za bavljenje advokaturom u skladu sa Kodeksom profesionalne etike advokata (u daljem tekstu: Kodeks);
7) da nije osudivano za krivicno djelo koje ga cini nedostojnim za bavljenje advokaturom.

Član 6

Advokat je dužan da, po donošenju rješenja o upisu, izvrši uplatu propisanih troškova upisa (upisnina) i zakljuci ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti.
Visinu troškova upisa utvrduje Advokatska komora, i to najviše do iznosa pet prosjecnih zarada u Republici ostvarenih u mjesecu koji prethodi podnošenju zahtjeva za upis, prema zvanicnim podacima republickog organa nadležnog za poslove statistike.


Član 7

Advokat ima advokatsku legitimaciju.
Organ pred kojim se vodi postupak može, od svakog lica koje se predstavlja kao advokat, tražiti na uvid advokatsku legitimaciju.

Član 8

Advokat upisan u imenik advokata druge države ima pravo da postupa pred pravosudnim i drugim državnim organima u Republici, pod uslovom reciprociteta.
Potvrdu o postojanju reciprociteta izdaje ministarstvo nadležno za poslove pravosuda, uz prethodno pribavljeno mišljenje Advokatske komore.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA