ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA
ZAKON O ADVOKATURI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 70

Advokati upisani u imenik Advokatske komore do dana primjene ovog zakona nijesu dužni da polažu advokatski ispit, u skladu sa odredbama ovog zakona.
Advokati iz stava 1 ovog clana dužni su da zakljuce ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u skladu sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od tri mjeseca od dana primjene ovog zakona.

Član 71

Advokatska ortacka društva koja su osnovana po dosadašnjim propisima dužna su da se upišu u imenik advokatskih ortackih društava u skladu sa ovim zakonom najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pocetka primjene ovog zakona.

Član 72

Advokatska komora je dužna da donese Statut, druga akta koja su neophodna za sprovodenje ovog zakona i uredi sadržinu i nacin vodenja imenika advokata, imenika zajednickih advokatskih kancelarija, imenika advokatskih ortackih društava i imenika advokatskih pripravnika najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 73

Predsjednik Advokatske komore je dužan da obrazuje Komisiju za polaganje advokatskog ispita najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 74

Danom pocetka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o advokaturi («Službeni list SRJ», br. 24/98 i 11/2002) i Zakon o advokaturi i službi pravne pomoci («Službeni list SRCG», br. 11/79 i 11/88).

Član 75

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu Republike Crne Gore», a primjenjivace se nakon isteka roka od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.


SU-SK Broj 01-359/14
Podgorica, 19. decembra 2006. godine

USTAVOTVORNA SKUPŠTINA REPUBLIKE CRNE GORE

PREDSJEDNIK
Ranko KrivokapicADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA