ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA
ZAKON O ADVOKATURI - OPŠTE ODREDBE
Član 1

Ovim zakonom ureduju se uslovi bavljenja advokaturom, nacin i oblici rada advokata, prava, obaveze i odgovornosti advokata i advokatskih pripravnika, nadležnosti Advokatske komore Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Advokatska komora) i druga pitanja od znacaja za bavljenje advokaturom.

Član 2

Advokatura je nezavisna i samostalna služba, koja pruža pravnu pomoc fizickim i pravnim licima.
Advokaturom se mogu baviti advokati, samostalno, u zajednickoj advokatskoj kancelariji ili advokatskom ortackom društvu, upisani u imenik Advokatske komore.

Član 3

Pravna pomoc obuhvata:
1) davanje pravnih savjeta i mišljenja;
2) sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki i drugih podnesaka;
3) sastavljanje ugovora, testamenata, izjava, opštih i pojedinacnih akata i drugih isprava;
4) zastupanje i odbranu fizickih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima, privrednim društvima i drugim pravnim licima;
5) zastupanje fizickih i pravnih lica u njihovim pravnim poslovima;
6) obavljanje drugih poslova pravne pomoci u ime i za racun fizickih ili pravnih lica, na osnovu kojih ta lica ostvaruju neko pravo.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA